Ape

Annexin V-FITC Apoptosis Kit Plus 400 assays
988€
Annexin V-PE Apoptosis Detection Kit 100 assays
481€
Annexin V-PE Apoptosis Detection Kit 25 assays
221€
Annexin V-PE Apoptosis Detection Kit 400 assays
1040€
Annexin V-PE Apoptosis Kit Plus 100 assays
481€
Annexin V-PE Apoptosis Kit Plus 25 assays
234€
Annexin V-PE Apoptosis Kit Plus 400 assays
988€
Annexin V-PE-Cy5 Apoptosis Detection Kit 100 assays
520€
Annexin V-PE-Cy5 Apoptosis Detection Kit 25 assays
273€
Annexin V-PE-Cy5 Apoptosis Detection Kit 400 assays
1170€