abbex

Annexin V (APC) /7-AAD Apoptosis Detection Kit (APC)
441€
Annexin V (APC) /7-AAD Apoptosis Detection Kit (APC)
765€
Annexin V (APC) /PI Apoptosis Detection Kit (APC)
423€
Annexin V (APC) /PI Apoptosis Detection Kit (APC)
731€
Annexin V (FITC) /7-AAD Apoptosis Detection Kit
338€
Annexin V (FITC) /7-AAD Apoptosis Detection Kit
560€
Annexin V (FITC) /PI Apoptosis Detection Kit
338€
Annexin V (FITC) /PI Apoptosis Detection Kit
526€
Annexin V (PE) /7-AAD Apoptosis Detection Kit (PE)
389€
Annexin V (PE) /7-AAD Apoptosis Detection Kit (PE)
680€