Elabscience

Monkey NAIP (Neuronal Apoptosis Inhibitory Protein) ELISA Kit
568€
Monkey PUMA (P53 Upregulated Modulator of Apoptosis) ELISA Kit
568€
Monkey TRAIL/TNFSF10 (Tumor Necrosis Factor Related Apoptosis Inducing Ligand) ELISA Kit
568€
Monkey TWEAK (Tumour Necrosis Factor Related Weak Inducer of Apoptosis) ELISA Kit
568€
Mouse AATF (Apoptosis Antagonizing Transcription Factor) ELISA Kit
513€
Mouse AATF(Apoptosis Antagonizing Transcription Factor) EIA Kit
492€
Mouse AATK (Apoptosis Associated Tyrosine Kinase) ELISA Kit
513€
Mouse AATK(Apoptosis Associated Tyrosine Kinase) EIA Kit
492€
Mouse AIF (Apoptosis Inducing Factor) CLIA Kit
541€
Mouse AIF (Apoptosis Inducing Factor) ELISA Kit
513€